TOIMINTATAPAMME - Toiminnan laadunhallinta

Yhteistyömme lähtökohtana on asiakkaidemme odotusten ja tarpeiden syvällinen tunnistaminen, joiden perusteella yhdessä suunnittelemme, räätälöimme ja toteutamme asiakkaan kuhinkin tilanteeseen parhaiten soveltuvan konsultointi- tai koulutustoimeksiannon.

Kehittämisprosessit toteutamme itseohjautuvina tiimeinä ja kehitysryhminä, joissa jokaisen aktiivisuus, vastuunotto, tarvittava asiantuntemus ja yksilön kunnioittaminen ovat avainasemassa. Tulokset palkitsevat ja motivoivat. Toteutusta ohjaa järjestelmällinen projektitoiminta.

Ohjaamme asiakkaitamme keskittymään oman ydinosaamisensa hyödyntämiseen sekä luomaan edellytyksiä organisaation energian vapauttamiseen ja erinomaisuuden suuntaamiseen tekemällä oikeita asioita oikein yhteisten päämäärien ja muutoksen toteutumiseksi.

Tavoitteena on aktivoida työyhteisöjä kohti oppivaa organisaatiota, jossa vallitsee positiivinen vuorovaikutus, oman ja toisten työn arvostaminen, mahdollisuus kehittyä ja vaikuttaa päätöksiin, kokea onnistumisia, oppia kyseenalaistamaan, löytämään uusia voimanlähteitä ja jatkuvan parantamisen oivaltamiseen.

Onnistunut muutos toteutuu yksilöiden tahtotilan, kyvykkyyden ja kehittämismahdollisuuksien luomisen kautta. Yhteistyössä muutoksen toteuttamisessa ja kehittymisessä toimintamme perusteita ovat:

Olennaiseen keskittyminen, tekemällä oppiminen ja järjestelmällisyys.
Kestävien oppien valitseminen, räätälöinti ja soveltaminen asiakkaan kokonaisedun saavuttamiseksi.
Kokonaispalvelujen tarjonta yhteistyöverkostojen kanssa.
Tuotteistetut ja koetellut menetelmät ja työkalut.
Taloudellisen, asiakashallinnan, toimintaprosessien ja uudistumiskyvyn edellytysten tasapainoinen kehittäminen organisaation kaikilla tasoilla.
Välittömät tulokset, luotettava yhteistyökumppanuus ja asiakassuhteen jatkuuvuus.
Sitoutuminen yhdessä asiakkaan kanssa sovittuihin tulostavoitteisiin.
Kehittymistulosten mittaaminen ja kehitysprojektien hallinta.
Systemaattinen asiakaspalautteen kerääminen, onnistumisista ja virheistä oppiminen.

Kehittämiskohteet priorisoidaan, asetetaan tavoitteet, varataan resurssit, laaditaan projektisuunnitelmat ja toteutetaan osaprojekteina asiakkaan henkilöstön kehittämisryhmien kanssa.

Näillä menettelyillä saadaan henkilöstön osaaminen hyödynnettyä, kehitetään yhteistyötä, vähennetään muutosvastarintaa antamalla osallistumismahdollisuus ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin.

TOIMINTAMME LAADUNHALLINTA

Toimintamme laatujärjestelmällisyys on rakennettu noudattamaan ns. Laadunhallinnan johtavia periaatteita:

Asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi ja liiketoimintaprosessien kehittämiseksi toimimme PKT-säätiön konsulttiyrityksille kehittämän laatujärjestelmän mukaan. Konsultointitoimeksi-
annoissa noudatamme PKT-säätiön laatimia sopimusehtoja ja konsultin ammattisääntöjä.

Laatujärjestelmä määrittelee ja yhtenäistää toimintatapamme sisäisesti ja yhteistyöverkostojemme kanssa. Sisäisen ja ulkoisen toimintamme laatu ja pitkäjänteisyys perustuvat oman osaamisen jatkuvaan parantamiseen ja valittujen yhteistyökumppaneiden osaamiseen. Kehitämme jatkuvasti yhteistyöverkostojamme.

Panostamme ydinosaamisemme, tuotteidemme, palvelujemme ja henkilöstömme kehittämiseen sekä ongelmien ja virheiden eliminoimiseen.

Yrityksen johto omalla esimerkillään edistää laatuajattelua ja luo edellytykset laadun tekemiseen. Jokainen meistä vastaa tekemästään työstä ja sen laadusta. Vastaamme työmme laadusta myös toisillemme. Arvioimme ja kehitämme toimintaamme Suomen Laatupalkintokriteerien mukaisesti.